Умови кредитних продуктів

Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу:

Перший кредит
(для споживачів, які вперше укладають з Товариством договір про надання споживчого кредиту)

Повторний кредит
(для споживачів, які вже раніше мали з Товариством укладені договори про надання споживчого кредиту)

Сума- від 500 грн до 12 000 грн

Процентна ставка:

Базова - 2% на день (730 % річних). На перший кредит ставка завжди може бути знижена до 0,01% на день (3,65% річних), якщо споживачем будуть виконані умови договору та програми лояльності, зокрема своєчасно повернута кредитна заборгованість.

Ральна річна процентна ставка - від 3,71% до 105015,32% річних (залежить від виконання споживачем умов договору);

Строк – від 5 днів до 25 днів

Сума- від 500 до 12 000 грн

Процентна ставка:

Базова - 2 % на день (730% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 37133,37% до 105015,32% річних (залежить від строку кредиту);

Строк – від 5 днів до 25 днів

Вік споживача - від 18 до 65 років;

Способи отримання кредиту- на поточний рахунок споживача, уключаючи використання реквізитів платіжної картки;

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Мобільний додаток «DengiDoZP»

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту:

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;

Порядок отримання акційних та інших аналогічних за змістом пропозицій визначаються:

✓ Програмою лояльності;

✓ Умовами окремих Акцій.

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

Перший кредит:

Сума:

від 500 грн до 12 000грн

Строк –від 5-ти до 25-ти днів

Повторний кредит:

Сума:

від 500 грн до 12 000грн

Строк –від 5-ти до 25-ти днів

Інформація про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України;

Супровідні послуги фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб - не надаються (відсутні);

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою;

Попередження:

- У випадку невиконання та/або неналежного виконання Споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Споживач зобов`язаний сплатити Товариству пеню у розмірі 3% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше максимального розміру неустойки, визначеного відповідно до Закону України «Про споживче кредитування»;
- порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі; Товариству забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
-для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
- Товариство має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
-Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
-витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
- ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ

Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи

УВАГА!!
В разі втрати/викрадення телефону (sim-карти), з використанням якого здійснюється доступ до Мобільного додатку «DengiDoZP», одержання інформації щодо несанкціонованого доступу або зміни інформації споживача в Мобільному додатку «DengiDoZP», або при виникненні підозр щодо шахрайства - якнайшвидше звертайтеся до Контакт-Центру Товариства.
Контактні номери: тел: 098-876-71-51; (057) 728 10-07 (Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора)

Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них):

Порядок захисту персональних даних визначається Товариством самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», внутрішніх політик та правил Товариства з питань захисту інформації, в тому числі персональних даних. Захист персональних даних полягає у вжитті заходів, спрямованих на недопущення незаконного розголошення отриманих персональних даних, в тому числі запобігання протиправним діям.
Захист персональних даних в Товаристві здійснюється за наступними процедурами:
1) Обмеження та визначення кола працівників, що мають доступ до персональних даних.
2) Недопущення розголошення працівниками Товариства персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, під час роботи в Товаристві та після звільнення, крім випадків, передбачених законом.
3) Фізичний та технологічний захист від несанкціонованого доступу та поширення персональних даних, в тому числі антивірусний захист інформаційних систем, захист від втручання третіх осіб в інформаційні системи Товариства.
4) Фізичний захист приміщень Товариства.
5) Авторизований доступ до всіх інформаційних систем Товариства.
6) Поширення персональних даних лише у випадках, на підставах та в обсязі, визначеному в законодавстві.
7) Запобігання обробки надмірної інформації.
8) Навчання працівників Товариства, з питань вимог до обробки та захисту персональних даних. Товариство також забезпечує захист персональних даних за допомогою впровадження комплексних заходів безпеки, зокрема:
- Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню, відтворенню і поширенню інформації, зокрема, і в сфері захисту персональних даних та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.;
- забезпечується створення та збереження резервних копій персональних даних, які обробляються в програмних комплексах та інформаційних ресурсах Товариства;
- в Товаристві функціонує процедура збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення;
- персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) обробляються у такий спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб;
Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: (044) 253- 75-89; 0800-50-17-20.
З додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів

Споживач має право відмовитись від укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання наступних необхідних умов:

✓ письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту на електронну адресу. Таке повідомлення направляється Споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі про надання споживчого кредиту;

✓ протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, відповідно до попереднього підпункту Договору, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.

При цьому, у випадку неповернення Споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова Споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір про надання споживчого кредиту цей Договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Про нас

Наша основна і єдина мета


Надавати фінансову допомогу Клієнтам, тут і
зараз, коли терміново потрібні кошти.

Ми надаємо кредити на банківську картку без застави,
довідок та поручителів, зі схваленням до 100% у всіх містах України.

Щоб оперативно допомогти людям,
ми приймаємо заявки цілодобово і без вихідних


Для наших клієнтів більше немає необхідності в особистих візитах в банк
і в довгих очікуваннях відповіді, в заповнення анкет на сайтах МФО.

Наша компанія вивела на ринок унікальний продукт - кредит на
банківську картку за 5 хв,Через мобільний додаток.


3 простих кроки допоможуть миттєво отримати кредит:
- Завантажити додаток і ввести номер мобільного телефону;
- Зробити Селфі і фото паспорта, ІПН, або ID картки;
- Вибрати суму, прийняти умови договору і отримати гроші швидким способом.


Наші переваги


Отримуйте грошові
кошти миттєво

Грошові кошти
миттєво надходять
на банківську картку.

Ваша
конфіденційність

Ми не перевіряємо
інформацію у третіх осіб.

Працюємо
24/7

Миттєва видача
позик онлайн 7 днів
на тиждень 24 години на добу.

Чесність

Тільки чесна і зрозуміла
ставка за день користування позикою.DengiDoZP - найнадійніший сервіс кредитів онлайн, створений для
оперативної допомоги громадянам України в рішеннях фінансових питань.

Не потрібні довідки про доходи і поручителі, кредит може отримати
будь-який громадянин України віком від 18 років


Відповідальність і гарантія безпеки

Мікропозика в мобільному додатку DengiDoZP - самий надійний і
безпечний сервіс кредитів онлайн. Це досить простий і легкий
спосіб отримати грошові кошти миттєво на банківську картку,
перебуваючи в будь-якій точці України.


DengiDoZP - кредитує позичальників без офіційного працевлаштування,
студентів, пенсіонерів, і клієнтів з неідеальної кредитною історією
Для отримання позик Вам необхідні тільки паспорт та ІПН. Всі персональні дані
надійно захищені новітнім програмним забезпеченням і не використовується
третіми особами

Акції

Правила устанавливающие порядок и условия проведения рекламной акции «DoZP (первый кредит 0.01%)» среди потребителей финансовых услуг ООО «ГОУ КЭШ», которая предусматривает получение поощрений потребителями, которые примут участие в указанной рекламной акции.

Если в течение действия договора кредита Участник нарушит взятые на себя договорные обязательства, в частности несвоевременный возврат суммы займа и процентов, Поощрение теряет силу, то есть плата за пользование кредитом подлежит перерасчету/оплате по базовой процентной ставке, согласованной сторонами в договоре кредита, за весь период использования таким кредитом.

Если стороны делают пролонгацию договора, то последующие периоды кредита пересчитываться по базовой процентной ставке, согласованной сторонами в договоре кредита, за весь период такого превышения.

Не чекай
зарплати
Візьми
гроші у нас

за хвилину!

Перший кредит
под 0,1%

Приклад розрахунку Акційної пропозиції.
500 грн на срок 15 днів, річна відсотроткова ставка становить 3,7 %

Быстро займ на карту онлайн круглосуточно
Безвідмовні кредити онлайн
Взять займ только по паспорту
Гроші до зарплати на карточку онлайн
Взять кредит без электронной почты
Гроші за 5 хвилин
Оформить микрозайм на карту
Гроші на карту без перевірок
Займ по телефону круглосуточно
Кредити онлайн на картку з поганою кредитною історією
Займ с просрочками
Займы на долгий срок онлайн
Де можна терміново позичити гроші
Кредит без отказа и звонков на карту
Кредити онлайн без відмови
Кредит без проверок
Швидкий кредит онлайн на карту без дзвінків
Кредиты онлайн без справок и поручителей
Миттєва позика
Кредит до зарплаты на карту онлайн
Кредит онлайн на карту срочно і без відказу цілодобово
Кредит за 5 минут без отказа
Кредит онлайн без отказа срочно
Кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей
Кредит онлайн срочно
Кредиты круглосуточно на карту
Кредиты онлайн на карту
Кредиты пенсионерам без отказа
Получить кредит на карту не выходя из дома
Экспресс займ онлайн на карту